Slide 1 - copy
Wat doen wij?

Onze dienstverlening is onder te verdelen in basis activiteiten en plus activiteiten. Onze basis activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeenten in Parkstad Limburg en de ondernemersverenigingen die actief zijn op de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg. Voor de basis werkzaamheden verstrekt de Stadsregio Parkstad Limburg een subsidie aan de Stichting BTM en betalen de ondernemersverenigingen een vast bedrag per jaar per lid.

Onder de plus activiteiten vallen alle werkzaamheden die wij aanvullend uitvoeren of kunnen uitvoeren voor

ondernemersverenigingen of overheidsinstellingen, welke niet bekostigd worden vanuit de subsidieverstrekking of jaarlijkse bijdrage van de ondernemersverenigingen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit ondersteunende werkzaamheden zoals secretariaatswerk voor de lokale ondernemersverenigingen. Ook proces – of projectmanagement voor bedrijventerrein gerelateerde projecten kan onder de plus activiteiten vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het projectmanagement voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen of procesmanagement voor herstructureringsprojecten.

Wat kan BTM voor u als ondernemer betekenen

Vragen loket

Welke vraag u ook heeft, stel hem aan onze parkmanagers. Kunnen zij de vraag niet beantwoorden dan gaan zij voor u opzoek naar degene die dit wel kan. Scheelt u weer een hoop telefoontjes naar allerlei instanties!

Adviseur

BTM adviseert de lokale ondernemersverenigingen bij vraagstukken die ter tafel komen.

Meldpunt beheer & onderhoud

BTM fungeert als meldpunt voor aandachtspunten als het gaat om onderhoud en beheer. Ziet u iets dat beter kan of zelfs moet? Geef dit dan aan ons door! Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de verschillende apps die de gemeenten hiervoor aanbieden.

Belangenbehartiger

BTM behartigt de belangen van de ondernemers in klankbordgroepen en werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan werkgroepen aangaande infrastructurele aanpassingen. Op deze manier beperken wij de overlast voor u, uw werknemers, klanten en leveranciers en overige bezoekers van het bedrijventerrein. Om uw belangen te kunnen behartigen is het wel belangrijk dat u zich aansluit bij de ondernemersvereniging. Zij zijn onze gesprekspartner en via hen vernemen wij het standpunt van de lokale ondernemers.

Industrie bewegwijzering

BTM staat in nauw contact met de eigenaar van de industriebewegwijzering in Parkstad Limburg. Wilt u een vermelding op deze borden aanvragen? Geef dit dan aan ons door! BTM houdt tevens een overzicht bij van alle in het verleden toegekende nummers. Wil jij weten of jouw adres een toegekend bewegwijzeringsnummer heeft en welke dit is? Dan kun je dit bij ons opvragen.

Beheerschouwen

Teneinde de kwaliteit van de bedrijventerreinen te beoordelen, behouden en waar mogelijk te verbeteren wordt er jaarlijks een beheerschouw uitgevoerd op een groot aantal bedrijventerreinen. Tijdens deze beheerschouwen wordt er een ronde over het bedrijventerrein gemaakt samen met de gemeente en één of meerdere ondernemers. De kwaliteit wordt beoordeeld en vastgelegd in een schouwrapport. In dit rapport worden ook meteen afspraken gemaakt over het afhandelen van geconstateerde actiepunten.

Informatiepunt

BTM is daarnaast uw informatiepunt. Alle informatie m.b.t. actueel nieuws, subsidieregelingen en nog veel belangrijker: wegwerkzaamheden en evenementen op of nabij uw bedrijventerrein kanaliseren wij richting de ondernemers. Voert een nabij gelegen gemeente werkzaamheden uit die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden? Dan kunt u ook van ons verwachten dat wij u hierover informeren. Het enige dat u hoeft te doen is zorgen dat uw actueel e-mailadres is ingeschreven in onze mailinglijst op deze website!

Bedrijvenregister Parkstad Limburg

Teneinde een goed beeld te hebben van de situatie op de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg houdt BTM een overzicht bij van alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemingen. Dit register is alleen toegankelijk voor opdrachtgevers van BTM (Stadsregio Parkstad Limburg, gemeenten in Parkstad Limburg en de lokale ondernemersverenigingen). Uiteraard met inachtneming van de AVG wetgeving als het gaat om persoonsgegevens.

Tussenpersoon

Onze parkmanager treedt op als tussenpersoon tussen ondernemers en overheidsinstellingen of andere belangrijke partijen (denk aan Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV etc.).