Privacy Verklaring 17-03-2021

BTM Parkstad, gevestigd aan Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.btmparkstad.nl
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen
+31 452080595
info@btmparkstad.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

BTM Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken: geslacht, initialen, voornaam, achternaam,
telefoonnummer, e-mailadres en KVK-nummer.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@btmparkstad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderstaand geven wij aan voor welke doeleinden en met welke grondslag BTM Parkstad
uw persoonsgegevens verwerkt.
Ten grondslag een het vastleggen van alle gegevens ligt het uitvoeren van een
publiekrechtelijke taak. De gegevens worden verwerkt in het kader van de door de
Stadsregio Parkstad Limburg verstrekte opdracht aan BTM Parkstad (vastgelegd in de
Toekenningsbrief subsidie BTM d.d. 19-12-2019 met kenmerk E&T-20191219-136).
Aanvullend daarop zijn onderstaand extra grondslagen aangegeven.

Doel Grondslag
Verzenden van onze nieuwsbrief Toestemming
Het verkrijgen en behouden van een totaal beeld van de op de bedrijventerreinen in de Stadsregio Parkstad Limburg gevestigde bedrijven incl. hun aanspreekpunten. Gerechtvaardigd belang
U te kunnen bellen of e-mail indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
Gerechtvaardigd belang
Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst

4. Geautomatiseerde besluitvorming

BTM Parkstad neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van BTM Parkstad) tussen zit.

5. Computerprogramma’s of systemen

BTM Parkstad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft:
Windows 10 – Besturingssysteem computers
Sharepoint – Opslag van documenten
Office – bewerken en lezen van documenten – https://privacy.microsoft.com/nl-nl
WordPress – Website beheer – https://automattic.com/privacy/
Mailchimp – Emailnieuwsbrief module – https://www.mailchimp.com/legal/privacy/
Bizxpert – Boekhouding – https://bizxpert.com/privacy-policy/

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BTM Parkstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle persoonsgegevens zijn enkel te benaderen door de werknemers, in dienst bij C’magne
Services, die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de Stichting BTM
Parkstad. Alle andere werknemers van C’magne Services hebben geen toegang tot de
bestanden van de Stichting BTM Parkstad Limburg. Werknemers van C’magne Services
hebben vanuit hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht.

Zowel voor het inloggen op alle devices alsook het inloggen op alle softwareprogramma’s is
een wachtwoord benodigd. Hierdoor achten wij de toegang tot de gegevens voldoende
beveiligd.

Zoals te zien via www.internet.nl is onze domeinnaam beveiligd. En hebben wij alle in onze
mogelijkheid liggende maatregelen genomen om onze mailserver te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@btmparkstad.nl.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

BTM Parkstad deelt uw persoonsgegevens met enkele derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. BTM Parkstad blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Categorie Naam Doel Gegevens
Bemiddeling bij handel C’magne Services BV & hulpleveranciers Uitvoering Opdracht Geslacht, initialen, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BTM Parkstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens
zolang als nodig voor de uitvoering van onze taak. Echter na uw verzoek tot verwijdering, of
wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens per
direct verwijderd en geldt er geen bewaartermijn.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BTM Parkstad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTM
Parkstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@btmparkstad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.

11. Klacht indienen

BTM Parkstad wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons