In partnerschap met de Provincie toewerken naar een regionaal akkoord voor heel Zuid-Limburg: dat is het doel van ‘Samen maken we Nederland groter’. Deze Samenwerkingsagenda is opgesteld door alle Zuid-Limburgse gemeenten, in nauwe samenwerking met ESZL, de Stadsregio Parkstad en tal van andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De gezamenlijke agenda nodigt de Provincie Limburg uit om in het nieuwe bestuursakkoord 2019-2023 aandacht te besteden aan de kansen en uitdagingen in de regio. Dit alles vanuit de gedachte dat regionale en provinciale aanpakken meer impact krijgen, als ze sterker met elkaar verbonden worden. ‘Wij geloven erin en zijn alvast begonnen’, schrijven de samenwerkende partijen in de agenda.

Een versterkt partnerschap moet uiteindelijk leiden tot een Nationaal Programma voor Zuid-Limburg. Een programma waarmee door investeringen, bijvoorbeeld door het Rijk, de potentie van Zuid-Limburg optimaal wordt benut.

Verbonden speerpunten

Samen maken we Nederland groter’ vraagt aandacht voor drie speerpunten: Regionale Economie als Versneller; Vitaal & Sociaal en Bronsgroen Duurzaam. Deze speerpunten staan niet op zichzelf. Vitaliteit is noodzakelijk voor economische groei. Betere gezondheid en participatie zorgen voor een productieve beroepsbevolking. En participatie en duurzaamheid dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de regio. Voor inwoners, werkgevers én investeerders.

Maar de genoemde speerpunten staan ook programmatisch niet op zichzelf. Ze leggen nadrukkelijke de verbinding tussen bestaande regionale programma’s, zoals de pijlers van ESZL, het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg en de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg, en die op provinciale schaal. Denk hierbij aan de Brightlands-campussen, de Sociale Agenda Limburg en het Provinciale Aanvalsplan ‘Zo Werkt Limburg!’

Ambities

Wat betreft de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg, zijn de ambities van de Samenwerkingsagenda:

  • Zuid-Limburg als een Nederlandse topregio die de kansen van haar internationale ligging maximaal weet te benutten.
  • Een Zuid-Limburg met brede, inclusieve welvaartsgroei.
  • Een Zuid-Limburg waar economisch wordt samengewerkt tussen grootbedrijf, MKB en kennispartners.
  • Een Zuid-Limburg waar de uitdagingen van energietransitie, klimaat en luchtverontreiniging gezamenlijk worden aangepakt.

Deze ambities zijn vertaald in duidelijk omschreven programmapunten. Zoals de koppeling tussen het regionale mkb en de Brightlands-campussen, ingebed in het programma MKB & Innovatie van ESZL. Maar ook het gezamenlijk ontwikkelen van innovaties op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en agrarische innovatie, door het Zuid-Limburgse Middengebied – het Groene Hart van de regio – en de Campussen. Bovendien wordt dit Middengebied ontwikkeld tot een ‘creative highland’ voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap.

Daarnaast zal er o.a. gewerkt worden aan het behoud van regionaal talent (wederom samen met Brightlands, maar ook met onderwijsinstellingen) en grensoverschrijdende (studenten)mobiliteit en verduurzaming van de toeristische sector.

Ontwikkelingen die eveneens de pijlers van ESZL raken, maar niet direct tot het economische speerpunt behoren, hebben elders een prominente plek op de Samenwerkingsagenda Zuid-Limburg gekregen. Zo is het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg, dat door ESZL mede wordt gefaciliteerd, een belangrijk onderdeel van het speerpunt Vitaal & Sociaal.

Nieuw elan

Er is nieuw elan in de bestuurlijke samenwerking in Zuid-Limburg. ESZL is daar een voorbeeld van. Hierdoor ontstaat ambitie om voor de langere termijn samen op te trekken. Niet vrijblijvend, maar slagvaardig en robuust. Op basis van gelijkwaardigheid, door elkaar iets te gunnen en door samen grenskansen te benutten. Zo wordt Zuid-Limburg één van de aantrekkelijkste regio’s in Europa. Waar de groene leefomgeving wordt gekoesterd en genoten. Waar de economie wordt versterkt en de unieke ligging verzilverd. En waar het werken, wonen en leven van hoge kwaliteit is.

HIer kunt u de hele agenda downloaden.