Maandag 11 maart heeft de Stadsregio Parkstad Limburg op het Retail Innovatie Festival in Roosendaal een Retail-Deal ondertekend. Hiermee onderschrijft Parkstad de doelstellingen van de nationale Retailagenda.

Namens de Parkstad-gemeenten ondertekende Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad Limburg. Mona Keijzer, staatssecretaris Ministerie Economische Zaken en Klimaat, tekende namens de Retailagenda.

Doel retailagenda
De Retailagenda is er vooral op gericht om kennis over succesvolle voorbeelden van retailbeleid, -instrumentarium en -projecten in heel Nederland te verzamelen en vervolgens te delen binnen het netwerk. Daarnaast worden tools en instrumenten ontwikkeld waar de hele sector baat bij heeft, zoals eenduidige omzetkengetallen, uniforme definities winkeloppervlakten en koopstroomonderzoeken. Met het ondertekenen van een Retail-Deal committeert een gemeente of regio zich aan de vijf uitgangspunten van de Retailagenda: het betrekken van stakeholders bij het formuleren van beleid, het vastleggen van keuzes over de belangrijkste winkelclusters, het vertalen van het beleid in een actieplan, het organiseren van regionale afstemming over retailbeleid, -programmering en –projecten en het borgen van de retailopgave in volgende collegeperiodes.

SVREZL
Met de vaststelling van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is er kaderstellend retailbeleid van kracht, niet alleen in Parkstad maar in heel Zuid-Limburg. In deze SVREZL hebben de gemeenten winkelclusters benoemd die vanuit een oogpunt van leefbaarheid en het voorzieningenniveau de regionale winkelstructuur vormen. Dat beleid is in Parkstad verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Retail, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. Doelstelling van dit Uitvoeringsprogramma is om tot 2025 zo’n 15 winkelclusters in de regio te versterken en 100.000 m² aan overtollige winkelruimten te onttrekken door functiewijziging (transformatie) of sloop.