In week 48 en week 49-2020 gaat men, in het kader van het Mijnwater project, proefsleuven graven om de ligging van de bestaande ondergrondse kabels en leidingen te controleren zodat men begin volgend jaar kan starten met de aanleg.

Een proefsleuf is een relatief smalle geul van 1 meter breed, 2-3 meter lang en 1 meter diep. Na het vrijgraven van de bestaande kabels en leidingen meet men deze in en vult men de proefsleuf weer aan. Indien er een verharding aanwezig is wordt deze hersteld. Voetgangers, fietsers en overig verkeer worden gewaarschuwd met verkeersborden en de ontgraven proefsleufgeul zet men in het kader van veiligheid af met hekken. Alle bedrijven blijven bereikbaar en zullen nagenoeg geen hinder ondervinden. De proefsleuflocaties PS-1 t/m PS-4 zijn gelegen in de Dudoklaan en In de Cramer en zijn weergegeven op deze tekening.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze richten aan:
Johann Dekker
Omgevingsmanager Mijnwater project
johanndekker@vshanab.nl
M. +31 6 502 258 39