De laatste jaren staat het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) flink in de schijnwerpers. In het MKB-actieplan dat staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in de zomer van 2018 heeft gepresenteerd, worden verschillende initiatieven benoemd om het MKB in staat te stellen zich (nog) weerbaarder te maken voor de toekomst. Een van die initiatieven in het actieplan is het programma MKB-deals. Inmiddels heeft de beoordeling van de eerste tranche voorstellen plaatsgevonden en heeft Limburg goed gescoord. Er zijn twee voorstellen ingediend, die allebei mogen worden uitgewerkt naar een definitieve MKB-deal. In totaal mogen negen voorstellen uitgewerkt worden.

Eén van deze twee voorstellen is ingediend door de Provincie Limburg, in samenwerking met MKB-Limburg, Maastricht University en Zuyd Hogeschool, om innovatie in het kleinere familiebedrijf te stimuleren. Een aantal familiebedrijven heeft al aangegeven te willen samenwerken aan de uitdagingen voor de toekomst, waarbij bedrijfsopvolging als een rode draad door de verschillende thema’s loopt. De kennis en kunde van Maastricht University (inclusief Maastricht Centre for Entrepreneurship and Innovation) en Zuyd Hogeschool (lectoraat ondernemerschap) zal daarbij worden benut. Onderwerpen die aan de orde zullen komen sluiten aan bij de thema’s uit het MKB-actieplan, zoals personeel, financiering, digitalisering, toepassing innovatie en internationaal ondernemen.

 

“Wij vinden familiebedrijven belangrijk omdat zij voor veel werkgelegenheid zorgen, maar ook maatschappelijk betrokken zijn, onder andere bij (sport)verenigingen. Veel MKB bedrijven worstelen met vraagstukken zoals bedrijfsoverdracht. Wij zijn blij dat we aan de slag kunnen om de MKB bedrijven nog meer te helpen, maar ook om samen aan de slag te gaan zodat we sterke Limburgse familiebedrijven krijgen.” Aldus Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg.

 

Verder is door de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), in samenwerking met gemeenten, ondernemersverenigingen en publiek/private partners, een voorstel ingediend om innovatie en kwalificatie in het Zuid-Limburgse MKB te bevorderen. Het voorstel is om bedrijven te ondersteunen bij groei- en innovatiewensen. Daarnaast kan het MKB ook niet meer heen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, mede in relatie tot digitalisering. Concreet wil men werken aan een nieuw leer-ontwikkel- en kwalificatietraject voor productie/montage vakkrachten. Tenslotte beoogt het Zuid-Limburgse voorstel om in samenwerking met partners als LIOF, De Groeischakelaar, campussen en KvK ondernemers, het dienstverleningsaanbod voor het brede MKB zo transparant mogelijk te maken.

 

“Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): Deze toekenning betekent een geweldige impuls voor het Limburgse MKB. De Limburgse ondernemer is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de economie, niet alleen in de provincie maar in heel Nederland. Met deze deal vloeit er ruim een half miljoen vanuit het Rijk naar Limburg. Samen met de bijdrage vanuit de regio kan het Limburgse MKB een impuls van ruim € 1 miljoen tegemoetzien.

 

Ook wethouder Vivianne Heijnen, die namens ESZL verantwoordelijk is voor de Zuid-Limburgse MKB-aanpak, is tevreden: “Met 38.000 bedrijven en ongeveer 60 procent van de totale regionale omzet is het MKB ontzettend belangrijk voor de Zuid-Limburgse economie. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Met deze deal van driekwart miljoen voor Zuid-Limburg kunnen we het MKB en zijn toegevoegde waarde voor onze economie verder verstevigen.”

 

Het programma MKB-deals van het Rijk ondersteunt kennisdeling over en versterken van regionale projecten en activiteiten die gericht zijn op het brede MKB. De voorstellen dienen o.a. te voorzien in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het MKB en te getuigen van publiek/private samenwerking.

 

Begin oktober heeft de staatssecretaris de provincies en gemeenten opgeroepen om met voorstellen voor een MKB-deal te komen. Per deal stelt het ministerie van EZK een bedrag tussen € 100.000 en € 400.000 beschikbaar, zijnde maximaal 50% van de uitvoeringskosten. Voor de eerste ronde MKB-deals is een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

 

De voorstellen dienen tussen nu en medio februari 2020 verder te worden uitgewerkt tot een definitieve MKB-deal in de vorm van een convenant. Partijen gaan daar nu – in overleg met het Ministerie van EZK – mee aan de slag. Als het convenant is ondertekend draagt het Rijk € 175.000 bij voor het project familiebedrijven. Samen met de bijdrage vanuit het tweede voorstel, de provincie Limburg, gemeenten en bedrijfsleven betekent dit een totale impuls van ruim € 1 miljoen voor het Limburgse MKB.