Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

 

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

 

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

 

Budget

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

 

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies.

 

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

 

Voorwaarden

Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Daarnaast moet uw project voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Aanvragen

Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag indienen van 15 april 2019 9.00 uur tot 27 augustus 2019 17.00 uur, via mijn.rvo.nl (eLoket). Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig (lees meer over inloggen met eHerkenning). U mag met het project starten nadat u uw aanvraag heeft ingediend, maar start wel uiterlijk 2 januari 2020. Lees meer over uw verplichtingen op mijn.rvo.nl.

 

Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de minister over de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt. De rangschikkingscriteria vindt u in artikel 3.21.8 in de Staatscourant-publicatie.

 

Heeft u een aanvraag ingediend voor MKB Idee 2018? Kijk op mijn.rvo.nl voor informatie over het wijzigingen of afronden van uw project.

 

Meer weten?